Souřadnice v rovině

V AutoCADu existují dva typy rovinných souřadnic: kartézské a polární.

Kartézské souřadnice

Absolutní kartézské souřadnice udávají polohu bodu vzhledem k počátku v aktuálním souřadném systému. Zapisují se jako dvě čísla oddělená čárkou, např.:
Zadejte první bod: [Specify start point:] 1.234,-128.3

Pozn.: Bod je ve výkresu uložen jako bod v prostoru. Při zadání pouze dvou souřadnic je souřadnice z implicitně nulová. Bod v prostoru zadáváme jako trojici čísel.

Relativní kartézské souřadnice (uvozené znakem @ ) jsou vždy vztaženy k poslednímu zadanému bodu. Relativní kartézské souřadnice (@dx,dy) definují bod, který je od předchozího posunut o dx ve směru osy x a o dy ve směru osy y. Např.:
Zadejte další bod: [Specity next point:] @2,-1
definuje relativní kartézské souřadnice nového bodu následovně: Byly-li souřadnice předcházejícího bodu např. (3,6), výsledný bod bude umístěn v poloze (5,5).

Polární souřadnice

V polárním souřadném systému je bod definován vzdáleností od počátku (první souřadnice) a orientovaným úhlem mezi spojnicí bodu s počátkem a osou x (druhá souřadnice). Jako oddělovač polárních souřadnic se místo čárky používá znak < (patrně proto, že je na stejné klávese jako čárka).
Např. zadáním:
Bod: 2<45
definujeme bod vzdálený 2 od počátku pod úhlem 45° (jeho kartézské souřadnice jsou 1.414,1.414).

Poznámka 1: Velikost úhlu musíme zadávat dle aktuálního nastavení pro měření úhlu. Obvykle se úhly zadávají ve stupních a nulový směr je kladná osa x. Jiné jednotky i nulový směr se nastaví příkazem Jednotky [Units].


Poznámka 2: Pro zadání bodu v prostoru jsou polární souřadnice rozšířeny na cylindrické souřadnice (přidána z-ová souřadnice) nebo na sférické souřadnice (přidán úhel od roviny xy).

Relativní polární souřadnice (@ vzdál < úhel) určují vzdálenost nového bodu od posledního zadávaného bodu a úhel spojnice těchto dvou bodů. Lze je zadat např. takto:
Bod: @3<60.
Tento bod bude od posledního zadávaného bodu vzdálen 3 a spojnice bodů bude mít úhel 60°.


Poznámka 1: Zadáním Bod: @
definuje bod se stejnými souřadnicemi jako měl předcházející bod.

Poznámka 2: Relativní souřadnice můžeme použít i pro zadání prvního bodu v příkazu. Potom jsou vzdálenosti vztaženy relativně k poslednímu zadanému bodu předchozího příkazu.

Poznámka 3: Vztažný bod je vždy poslední zadávaný. Pokud jej potřebujeme změnit (chceme začít kreslit relativně k jinému bodu, než je poslední), použijeme uchopovací režim „Od bodu“, jehož tlačítko je v nástrojové liště uchopovacího režimu na druhém místě.

V „kartových“ pracovních prostorech není nástrojová lišta pro uchopování trvale zobrazena. Pro jedno použití se nám při obvyklém nastavení AutoCADu zobrazí, stiskneme-li Shift nebo Ctrl a pravé tlačítko myši.