Vykreslovací styly

Styl vykreslování nastavuje způsob, jak budou objekty výkresu vykresleny na papír.

V AutoCADu existují dva typy vykreslovacích stylů: barevně závislé a pojmenované.

Tabulky vykreslovacích stylů

Vykreslovací styly jsou uloženy v tabulkách stylů vykreslování. Každá tabulka je uložena na disku jako soubor.

Tabulku vykreslovacích stylů přiřazujeme výkresu při nastavování vzhledu stránky nebo při přípravě tisku. Každému Rozvržení lze přiřadit jinou tabulku stylů vykreslování. Zvolíme-li při přípravě tisku tabulku vykreslovacích stylů, pak se vedle okénka s jejím jménem zpřístupní tlačítko , jehož stiskem se otevře editor tabulky vykreslovacích stylů a můžeme si styly v této tabulce nastavit podle svých potřeb. Uložením upraveného stylu pod nové jméno, nadefinujeme svůj vlastní styl vykreslování.

Vytváření a editaci tabulek vykreslovacích stylů umožňuje i příkaz SPRÁVCESTYLŮ (Soubor – Správce stylů vykreslování).

V jednom výkresu může být jen jeden typ tabulek stylů: buď barevně závislé nebo pojmenované styly.
Typ vykreslovacích stylů v novém výkrese je dán šablonou, ze které výkres vychází. Pokud začínáme nový výkres bez šablony (tj. při otvírání nového výkresu volíme „Začít od začátku“ nebo „Použít průvodce“), je typ tabulek vykreslovacích stylů dán nastavením přepínače „Výchozí chování stylu vykreslování pro nové výkresy“ v Nástroje – Možnosti – záložka Vykreslování a publikování – tlačítko Nastavení tabulky stylu vykreslování.

V otevřeném výkresu můžeme změnit typ vykreslovacích stylů příkazem CONVERTPSTYLES. Pokud máme ve výkresu pojmenované styly, zadáním tohoto příkazu se zruší všechna přiřazení pojmenovaných vykreslovacích stylů a nadále budeme mít k dispozici jen tabulky barevně závislých stylů. Pokud naopak výkres používá barevně závislé styly a chceme přejít k pojmenovaným stylům, je třeba nejprve příkazem CONVERTCTB vytvořit z používané tabulky barevně závislých stylů novou tabulku pojmenovaných stylů. Teprve pak můžeme zadat příkaz CONVERTPSTYLES, který bude požadovat určení předchozím převodem vzniklé tabulky pojmenovaných stylů. Tato nová tabulka stylů je ve výkresu použita a objektům jsou přiřazeny nové pojmenované vykreslovací styly (tak, aby byly objekty vykresleny stejně jako před konverzí typu tabulek).

Barevně závislé vykreslovací styly

Neupravená tabulka stylů acad.ctb vypadá takto:

Pro všechny barvy jsou vlastnosti vykreslování nastaveny na použití vlastností objektu. Kdybychom chtěli např. červené objekty vykreslit čerchovaně, klepneme ve sloupci nadepsaném červenou barvou (první sloupec) na vlastnost „Použít typ čáry objektu“. Otevře se výběrové okénko, ve kterém zvolíme čerchovanou čáru.

Pro vykreslování můžeme nastavit tyto vlastnosti (po řadě podle tabulky):

Pojmenované vykreslovací styly

Příklad tabulky s pojmenovanými styly. Nastavují se stejné vlastnosti jako u barevně závislých stylů.

Při použití tabulek stb je třeba hladinám, případně objektům přiřadit jednotlivé styly ze zvolené tabulky stylů. Automaticky se nové hladině přiřadí neměnný styl Normal, který má všechny vykreslovací vlastnosti nastaveny dle objektu (viz obrázek).